• touwtrekken
Verzekeringsaanbod

Verzekeringsaanbod

 
FROS sportverzekering met uitbreidingsmogelijkheden

De FROS sportverzekering werd opgesteld op maat van sportclubs en is afgestemd de normen die Sport Vlaanderen oplegt aan de Vlaamse sportfederaties. klik voor meer info hierover wat lager op de items onder 'Sportverzekering - FROS Sportpolis'.

Voor de clubs die werken met vrijwilligers, een cafetaria uitgebaten, deelnemen aan buitenlandse activiteiten e.a. biedt FROS nog enkele bijkomende opties. Klik voor meer info hierover onderaan op de items van 'Comfort-opties' en 'Andere waarborgen'.

Voor events en sportkampen, niet in organisatie van een FROS club,  zijn enkel de items 'Wat dekt de hoofdpolis', 'Verzekerde kapitalen' en 'Ongevalsbegrip' van toepassing.

Sportverzekering - Hoofdpolis

Wat dekt de Sportpolis

De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Enerzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de sportactiviteit. 
De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers ( leden en niet-leden) is hierbij automatisch gedekt. 
De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering. 
Maar dit is niet alles. De aansprakelijk van een club voor de inrichting van andere sportactiviteiten of niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest) is automatisch mee gewaarborgd!

Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van deze activiteiten (cfr. punt 3 verzekerde activiteiten) in clubverband waarbij de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische kosten werden voorzien.

Welke zijn de verzekerde Kapitalen?

FROS standaard = Premium

In aansprakelijkheid:
Lichamelijke schade: € 5.000.000 (max. per slachtoffer € 2.500.000)
Stoffelijke schade: € 620.000
Vrijstelling: nihil

In lichamelijke ongevallen:
Overlijden: € 8.500
Blijvende invaliditeit: € 35.000
Dagvergoeding: € 30 (conform Decreet)
Senior Time Out: € 250 (forfaitaire vergoeding voor 65 plussers bij 2 maanden sportonderbreking)

Behandelingskosten:
R.I.Z.I.V.-BAREMA + € 250- per ongeval
Kosten waarvoor geen tarief door het RIZIV is voorzien worden gewaarborgd tot een maximumbedrag van € 1.000- per ongeval.
Tandprothesen: € 150- per tand / max. € 600- per ongeval
brillen/lenzen: montuur max. €25, glazen/lenzen integraal
Vervoerkosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten): GEEN (uitz. AVB: €25)
Duurtijd: 104 weken

Een uitbreiding op lichamelijke ongevallen is mogelijk => premium+
Overlijden: € 7.500 per slachtoffer (5j. en ouder)
Blijvende invaliditeit: € 15.000
Dagvergoeding: € 10
=> Bovenop de premium kapitalen.

Voor bedrijfssport biedt FROS nog een bijkomende polismogelijkheid met lagere waarborgen nl.  "basic', met eveneens de mogelijkheid op dezelfde uitbreiding. 'basic+'
Klik hier om het volledige overzicht van de polissen met poliswaarborgen te downloaden.

Welke activiteiten worden gedekt?

Het beheer en de organisatie van alle sportactviteiten die de federatie aanbiedt, door de federatie en haar aangesloten clubs (voor de sporttak waarvoor de club is aangesloten bij FROS), de beoefening door de leden, alsmede het inrichten van sportpromotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.* 

De organisatie van sport-nevenactiviteiten (tot maximaal de risicocategorie waarvoor de club is aangesloten bij FROS, klik hier voor een overzicht van de risicocategorieën) door de club en de beoefening door de leden.* 

De organisatie van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest, etc.) door de club.*  

 * sportpromotionele-, sportneven- en niet-sportactiviteiten, dienen bij de sportfederatie vooraf bekend gemaakt te worden.

 

Wie is verzekerd?

Elk lid via zijn club aangesloten bij de federatie.

De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten zijn automatisch verzekerd in LO.

De vrijwillige helpers (leden en niet-leden) zijn verzekerd in BA en LO tijdens hun hulp bij de organisatie van de sportactiviteiten. 

De leden genieten eveneens van de poliswaarborgen als vrijwilliger bij niet-sportactviteiten.* De niet-leden kunnen hiervoor verzekerd worden via de comfort-opties.

* sportpromotionele-, sportneven- en niet-sportactiviteiten, dienen bij de sportfederatie vooraf bekend gemaakt te worden. Activiteiten waaraan niet-leden deelnemen kunnen voor LO verzekerd worden via de eendagsverzekering.

Ongevalsbegrip

Onder ongeval dient te worden verstaan:

een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt. 

Dit klassieke ongevalsbegrip werd uitgebreid tot hartfalen:
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding geldt voor alle waarborgen binnen de dekking lichamelijke ongevallen!

Comfort-opties

B.A. uitbating cafetaria / Voedselvergiftiging

Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van het uitbaten van cafetaria’s, clubkantines,... 
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen): € 25- 
In deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun vrijwilligers inbegrepen conform de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005.

L.O. vrijwillige helpers niet-leden

Via deze optie kunnen de vrijwillige helpers niet-leden bij niet-sportactiviteiten worden verzekerd. 

Aantal te verzekeren vrijwillige helpers (*)
 
Forfaitaire Jaarpremie voor:

10 vrijwilligers -> €50,00
15 vrijwilligers -> €75,00
20 vrijwilligers-> €100,00
25 vrijwilligers -> €125,00
30 vrijwilligers -> €150,00 

(*) De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij.

Schade aan ingebruikgenomen lokalen

Waarborg: € 12.500- in eerste risico

  • Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval: € 115 ( lasten & kosten inbegrepen)
  • Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval: € 85 ( lasten & kosten inbegrepen) 

Klik op intekenformulier om het te downloaden.

Andere waarborgen

BA bestuurders

Reisbijstand

De dekkingen van de waarborgen LO in de polis afgesloten door de federatie gelden wereldwijd. 
Bij verre verplaatsingen naar het buitenland is het aangeraden een bijkomende dekking reisbijstand te nemen ter aanvulling van deze waarborgen. 
Hierdoor is een lid niet alleen voor een ongeval maar eveneens bij ziekte verzekerd. 
Er werd een mogelijkheid voorzien om enkel de dekking repatriëring naar België na een gedekt ongeval te onderschrijven.

Klik hier om het intekenformulier te downloaden.
Specifieke info en tarieven kan je hier terugvinden.

Extra reisbijstand

 

De extra reisbijstandsverzekering kan afgesloten worden per persoon/per dag OF met de jaarpremie.
Beide formulieren dienen RECHTSTREEKS met Arena afgehandeld te worden. Wij voorzien enkel de info en de nodige documenten.

 

 

De formulieren worden rechtstreeks ingediend bij Arena (per mail of post) én de betaling gebeurt ook rechtstreeks aan Arena (zie info intekenformulier).
De reisbijstandsverzekering gaat mee met het kalenderjaar/lidmaatschap.
De inhoud van de polis vind je terug in het document "zeker van je verzekering" onderaan.
Voor meer info: leden@fros.be of via jurgen.dewulf@fros.be

 

Brand of ontploffing

Bij brand of ontploffing in een gelegenheid waar veel personen samen zijn, kunnen er ontzettend veel slachtoffers vallen. Met de wet van 30 juli 1979 heeft de overheid dan ook een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing opgelegd. De uitbater wordt objectief aansprakelijk gesteld, wat betekent dat het slachtoffer hem kan aanspreken zonder een fout te moeten bewijzen.

De wet beperkt deze objectieve aansprakelijkheid tot: 
€15.000.000 voor de lichamelijke schade
€750.000 voor de stoffelijke schade

Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.
Een 25-tal ‘inrichtingen’ vallen onder de toepassing van de wet. Enkelen zijn belangrijk voor de sportwereld: drankgelegenheden met een totale oppervlakte voor het publiek toegankelijk vanaf 50 m², polyvalente zalen voor o.m. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties, sportzalen, stadions, opblaasbare structuren. 
Om de controle te vergemakkelijken heeft men voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet opgestuurd worden door de uitbater aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.
Arena biedt deze dekking aan via een collectieve polis aan zeer concurrentiële voorwaarden.

Klik hier om het intekenformulier te downloaden.